Indhold

Claus Herbert

Claus er chefkonsulent og ansvarlig for dagtilbud og skoleområdet i KLK. Han arbejder bl.a. med udvikling og analyser på børne- og ungeområdet samt opgaver i forhold til sammenhængen mellem den faglige praksis, ressourcestyring og de synlige effekter hos borgerne.

Derudover arbejder Claus med rekruttering og gennemfører sparring og coachingsforløb for ledere. Det kan både være forløb for den enkelte leder og for grupper, hvor der fokuseres på ledelsesopgaven, den personlige lederstil samt gruppedynamikker.

Claus er uddannet lærer og tidligere chef for børn, unge og læringsområdet i en kommune. Han har derfor prøvet at gennemføre reformer på skoleområdet - både strukturelle, økonomiske og pædagogiske - samt lavet tværgående udviklingsprojekter med fokus på det sammenhængende borgerforløb.

Claus er bl.a. optaget af ledelsens rolle i forhold til at lykkedes med at skabe forandringer på velfærdsområderne. Han har fx arbejdet med at udvikle kvalitetsbegrebet ved at styrke den faglige ledelse på det specialiserede børne- og voksenområde. Det giver den enkelte kommune mulighed for gennem audit og analyse af enkeltsager at få udviklet egen socialfaglige praksis og få større fokus på den tværfaglig samarbejdspraksis i forhold til de almene tilbud.

Claus er desuden certificeret til at bruge MBTI's personlighedsværktøj og bruger det som et af flere redskaber til at udvikle den enkelte leder og dennes rolle i en ledelsesgruppe. Derudover arbejder Claus med projekter i regi af Væksthus for Ledelse.

Specialistområder

 • Organisationsudvikling og organisationsanalyser
 • Ledelsesudvikling
 • Styring og udvikling af visitationsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Rekruttering

Udvalgte projekter

 • Thisted Kommune: Projekt om ny tildelingsmodel og administrationsgrundlag på skoleområdet. - KLK udviklede i samarbejde med kommunen flere forskellige tildelingsmodeller til brug for skolerne. Samtidig blev der udviklet et tilhørende administrationsgrundlag
 • Socialstyrelsen: Projekt om faglig ledelse og styring. - Projekt med Socialstyrelsen og et andet stort konsulenthus, hvor KLK udviklede redskaber til faglig ledelse og styring på området for børn og unge med særlige behov. Der er konkret udviklet redskaber til ledelsesniveauet, som er tilgængeligt på Socialstyrelsens hjemmeside. Læs mere her
 • Sorø Kommune: Råderumsanalyse - Ud fra økonomiske data på børneområdet har KLK arbejdet med benchmark af serviceniveau for at skabe et politisk råderum for prioritering
 • Syddjurs Kommune: Råderumsanalyse. - Ud fra en dialogbaseret tilgang har KLK arbejdet sammen med ledere, bestyrelser og medarbejdere om at synliggøre effektiviseringspotentialer på børneområdet. Resultatet er bl.a. anbefalinger til det politiske niveau i forhold til mulige besparelser
 • Rekrutteringsopgaver på chef og direktørniveau
 • Holbæk Kommune: Gennemgang af det specialiserede børne-, unge- og voksen område. - Ved en antropologisk tilgang til organisationen har KLK fulgt medarbejdere i deres dagligdag. Projektet er lavet på baggrund af direktionen og det politiske niveaus ønsker om en drøftelse af, hvorledes implementeringen af den seneste omorganisering er lykkedes
 • Holstebro Kommune: Projekt om ressourcestyring og planlægning af skoleåret i lyset af folkeskolereformen. - KLK har arbejdet med skoleledelserne i forhold til, hvorledes de styrer fagligt efter mål og resultater, samt hvorledes de styrer økonomisk efter tildelingsmodeller og rammer
 • Gribskov Kommune: Projekt om udvikling af samarbejdsformer i skolebestyrelse. - KLK har hjulpet med at genoprette samarbejdet i en skolebestyrelse
 • Grønlands Selvstyre og kommuner: Projekt om afdækning af kompetenceniveau i det offentlige i Grønland indenfor økonomistyring og forandringer
 • Kommune: Evaluering af visitationsmodel. - KLK har gennemgået en kommunes visitationsmodel for at se på muligheder for tilpasninger. Projektet tog udgangspunkt i en dialogproces med ledere og medarbejdere og mundede ud i konkrete anbefalinger til administrationen
 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Udvikling af det tværfaglige samarbejde på børneområdet. - KLK har gennemgået børnesager med henblik på at udvikle og forbedre kommunens tværfaglige praksis.

Udvalgte publikationer

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321