Indhold

Nanna Hansen

Nanna er specialkonsulent i KLK, hvor hun arbejder med styring og effektivisering på tværs af de store velfærdsområder. Hun har arbejdet med generelle økonomiske analyser, kapacitetsanalyser samt udvikling af modelværktøjer på ældreområdet.

Nanna er tidligere økonomikonsulent i Albertslund Kommune med særligt ansvar for skoleområdet, hvor hun arbejdede med økonomisk styring og udvikling af forskellige budgetmodeller. Derudover har hun foretaget analyser af lærerne og pædagogernes arbejdstid. 

Nanna beskæftiger sig yderligere med dataanalyse, og hvordan systematisk brug af data kan understøtte effektiv styring på velfærdsområderne. Hun besidder endvidere viden om, hvordan mål- og effektstyring anvendes i kommunalt regi, herunder hvilke forhold der fremmer/hæmmer brugen af effektbaseret styring.

Aktuelt arbejder Nanna med projekter på skoleområdet og ældreområdet, hvor hun bl.a. udarbejder nye tildelingsmodeller og kapacitetsprognoser. Derudover er hun med til at undersøge effekten af den forebyggende indsats på udsatte børn- og ungeområdet og skal i gang med en analyse af taksterne på specialundervisningstilbud.

Specialistområder:

 • Økonomistyring generelt
 • Dataunderstøttet styring og ledelse
 • Økonomi og styring på skoleområdet
 • Analyse af plejeboligkapacitet
 • Styrings- og budgetmodeller
 • Effektiviseringsanalyser
 • Effektbaseret styring
 • Økonomiske analyser og styring generelt
 • Økonomi, styring og arbejdstilrettelæggelse på skoleområdet

Udvalgte projekter:

 • Thisted Kommune: Analyse af taksterne på specialskoletilbud. Der udarbejdes et overblik over sammenhængen mellem indhold i forskellige tilbud og prisen gennem en benchmarkinganalyse med en række kommuner.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune: Analyse af effekterne af den forebyggende indsats, herunder en afdækning af udviklingen på området indenfor bl.a. økonomi og antal børn og unge i forskellige foranstaltninger.
 • Kerteminde Kommune: Økonomisk råderumsanalyse til brug for budgetforhandlingerne. Nanna var ansvarlig for skoleområdet.
 • KL’s partnerskab om styringen på det specialiserede socialområde: Der blev udviklet en model for økonomistyring på området, hvor alle kommuner fik en vurdering af deres styring. Forløbet indeholdt også indsamling af bl.a. aktivitetsdata, som muliggjorde en sammenligning kommunerne imellem, som ikke ellers er mulig.
 • Frederikshavn Kommune: Screening af overenskomstanvendelsen på det døgndækkede område under handicap og psykiatri. Projektet handler bl.a. om at styrke arbejdstilrettelæggelsen og anvendelsen af overenskomsterne for at sikre god kvalitet og effektiv anvendelse af økonomien
 • Helsingør Kommune: Udvikling af en ny ressourcetildelingsmodel på ældreområdet, hvor KLK i samarbejde med ledere og medarbejdere udvikler flere forskellige tildelingsmodeller til brug på ældreområdet hhv. plejehjemmene og hjemmeplejen
 • Kalundborg Kommune: Udvikling af en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, hvor KLK i samarbejde med ledere og medarbejdere udvikler flere forskellige tildelingsmodeller til brug for skolerne
 • Faaborg-Midtfyn Kommune: Ressourcestyring og faglig ledelse på skole- og dagtilbudsområdet. Projektet har bl.a. fokus på den sammenhængende styring af økonomien på tværs af  henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet, fælles metoder og data til den fremtidige styring og analyse af lærernes og pædagogernes arbejdstid
 • Odsherred Kommune: Analyse af den økonomiske styring og kulturelle og organisatoriske forhold på skoleområdet med særlig fokus på specialundervisning og analyse af lærernes og pædagogernes arbejdstid.
 • Frederikssund Kommune: Ressourcestyring og planlægning af skoleåret i lyset af folkeskolereformen. Projektet skal bl.a. øge viden om udnyttelse af ressourcerne i kommunens skolevæsen og med udgangspunkt deri identificere muligheder for en bedre og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i et fremtidigt styringsperspektiv
 • Lejre Kommune: Analyse af styringen på det specialiserede socialområde. KLK har afdækket årsager til kommunens udgiftsstigning på området og bidraget med konkrete og synlige handlemuligheder, der kan forbedre den økonomisk og faglige styring
 • KL’s effektiviseringsnetværk: Netværk om effektiviseringsarbejdet blandt 12 kommuner, hvor KLK i samarbejde med de deltagende kommuner udarbejdede en række effektiviseringsforslag. Nanna var medansvarlig for ældre- og sundhedsområdet
 • Odder, Kerteminde, Roskilde, Aarhus, Hjørring, Fanø Kommuner: Analyse af den fremtidige plejeboligkapacitet med udgangspunkt i KLK’s prognosemodel, der bl.a. tager afsæt i kommunens demografi korrigeret for forventet udvikling i middellevealder og Sundhedstilstand
 • Thisted Kommune: Udvikling af en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, hvor KLK i samarbejde med kommunen udviklede flere forskellige tildelingsmodeller til brug for skolerne
 • Københavns Kommune: I samarbejde med Københavns Kommune udviklede KLK et screeningsværktøj, der har fokus på udnyttelse af overenskomsterne og bedre planlægning på det døgndækkede område
 • Grønlands Selvstyre og kommuner: Afdækning af kompetenceniveau i en række offentlige enheder indenfor økonomistyring og forandring.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner i forbindelse med RKSK 3.0 projektet om effektiviseringer i kommunen. Ud fra en dialogbaseret tilgang har KLK arbejdet sammen med ledere og medarbejdere om at synliggøre effektiviserings- og besparelsesmuligheder
 • Albertslund Kommune: Udvikling og udarbejdelse af ny tildelingsmodel på almenområdet
 • Albertslund Kommune: Implementering af FLIS, herunder udarbejdelse af månedlige rapporter til alle ledere og chefer i kommunen
 • Screeningsværktøj – udnyttelse af overenskomsterne og bedre planlægning på plejecentre: Udviklet i samarbejde med Københavns Kommune.

Udvalgte publikationer


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321