Eva Iversen

Indhold

Eva Iversen

Eva har en bred erfaring med økonomistyring på alle de kommunale driftsområder fra 20 år som henholdsvis chef og direktør i en række kommuner. Hun har en dybdegående indsigt i den administrative, politiske samt økonomiske styring af en kommune.

Hun har bl.a. arbejdet med økonomistyring, tildelingsmodeller, budgetanalyser, organisering og effektiviseringer samt udarbejdelse af diverse prognoser, digitalisering, lønadministration, indkøb og it-området.

Eva har samtidig haft ansvaret for at implementere diverse tværgående kommunale programmer og projekter i den kommunale drift - f.eks. monopolbruddet og forbedring af bredsbåndsdækning. Hun er bl.a. optaget af, hvorledes det sikres, at lokale eller fælleskommunale politikker og strategier fører til en udvikling af den daglige praksis.

Eva er chefkonsulent i KLK med ansvar for ledelse og udvikling af konsulentydelser inden for særligt økonomistyringsområdet.

Specialistområder

 • Effektiviseringsanalyser af sektorer
 • 360-graders råderumsanalyser
 • Udvikling af styringsmodeller
 • Understøttelse af gevinstrealisering
 • Digitalisering
 • Indkøb
 • Lønadministration
 • Budgetanalyser

Udvalgte projekter

 • Væksthus for Ledelse: Fokuseret målstyring. - Eva er med i et projekt i regi af Væksthus for Ledelse, der skal være med til at styrke dialogen om, hvordan man i de kommunale og regionale organisationer opstiller mål og sikrer en hensigtsmæssig og fokuseret opfølgning. Det handler bl.a. om at afdække og formidle kommuner og regioners erfaringer med at styrke organisationens arbejde med mål- og effektstyring – særligt det ledelsesmæssige arbejde med at implementere og forankre ny praksis i organisationen.
 • Væksthus for Ledelse: Ledelse af samskabelse. - Projektet forsøger at kvalificere regionale og kommunale chefers arbejde med borgerfokuse­rede samskabelsesprocesser. Projektet skal bl.a. levere viden om, hvad der kendetegner succesfulde samskabelsesprojekter. Desuden vil projektet bidrage til en større bevidsthed om værdiskabelsen i forbindelse med sam­skabelse og skaffe viden om, hvilke effekter der kan opnås med samskabelse – for organisation, medarbejder, borger og lokalsam­fund, samt hvordan man kan vide og vise, hvilke former for værdi der er skabt. I projektet sættes der fokus på de kommunale og regionale chefers roller, opgaver og udfordrin­ger i samskabelse.
 • En kommune: Centralisering af økonomifunktion. - Eva og KLK yder processtøtte til en kommune, der vil centralisere af økonomifunktionen. Det handler bl.a. om at udvikle ny helhedsorienteret proces for budgetopfølgning i kommunen samt gennemføres en proces, hvor de involverede medarbejdere sikres ejerskab til den nye proces, arbejdsopgaver og snitflader. Derudover skal forløbet være med til at sikre, at der skabes en fælles forståelse for, hvorledes cheferne kan få løftet deres behov for løbende økonomiunderstøttelse i hverdagen.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321