Indhold

Per Møller Janniche

Per er optaget af at samarbejde med ledere om ledelse og medvirke til ønskede transformationer og nye kompetencer både individuelt, i grupper og i større organisatoriske enheder.

Han er ansvarlig for ledelsesudvikling KLK's rolle i samarbejdet omkring Væksthus for Ledelse. I væksthus 1 (topledelse) og væksthus 2 (chefer) arbejder Per som væksthusvært med projektledelse og udvikling af konkrete publikationer.

I KLK er Per ansvarlig for ledelsesporet og arbejder dels med udvikling af ydelser tilpasset de behov og interesser, der er på det kommunale ledelsesområde, dels med konkret konsulentarbejde.

Per har chefbaggrund fra private konsulenthuse. Som direktør har han fx opbygget flere forretningsenheder, været i en global organisation, medvirket i fusionsprocesser og haft et stort både personale-, strategi- og budgetansvar. Per er derfor fortrolig med udfordringer og ansvar i krydsfeltet mellem forretning, organisation, kerneopgaver og ledelse.

Som konsulent har Per været med i et stort antal forandringsprocesser. Han har gennemført mange tusinde timers coaching, undervisning, facilitering og andet konsulentarbejde på alle ledelsesniveauer og er særlig vant til dialogen med topledelsen. Han er erfaren ledercoach individuelt og i team, har faciliteret netværk og krævende processer i bestyrelser og direktioner over store konferencer til ledergrupper og medarbejderseminarer. Per har desuden undervist ledere på alle niveauer og op til masterniveau.

Per arbejdede de første godt 20 år at sit arbejdsliv i en kommune og staten. Først som skolelærer og konsulent i en kommune. Siden i Undervisningsministeriet med bl.a. ministerrådgivning, læseplansarbejde, internationale undersøgelser på skoleområdet, udvikling af skoleledelse og faglig rådgivning inden for det naturfaglige område. Per har desuden været med til at opbygge Danmarks Evalueringsinstitut.

Specialistområder

 • Coaching, sparring, rådgivning og mentoring individuelt og i grupper
 • Facilitering og procesledelse
 • Ledelsesevaluering og opfølgningsprocesser
 • Teamudvikling og samarbejde
 • Dialogprocesser og kommunikation
 • Forandringsledelse og konfliktopløsning

Udvalgte projekter

 • Skoleledere og andre virksomhedsledere, chefer på kommunalt niveau og en lang række private topledere: - Per ydede individuel coaching og sparring med fokus på temaer som personligt lederskab, egne kompetencer, samarbejde med lederkolleger, karriereplanlægning, implementering af strategiske grundlag, fusionsprocesser, selvforståelse mv.
 • Socialministeriet, Nukissiorfiit (Grønlands energiselskab) og andre organisationer: - Per var med til at udvikle Leadership pipeline med inddragelse af alle aktører, formulering af kompetencer, facilitering af netværk, sparring til topledelse, evaluering af udbytte og progression mv.
 • Furesø kommune: P- er bistod med coaching og sparring til alle folkeskolernes ledelsesteam i forbindelse med reformarbejde. Hvert team havde fire sessioner med fokus på udvalgte temaer bestemt af den enkelte skole
 • Nuuk kommune: - Per faciliterede et tredages arbejdsseminar, hvor topledere fra det private erhvervsliv på Grønland, kommunale topembedsmænd og politikere samt forskere og interesseorganisationer var samlet for at drøfte, hvordan Nuuk kunne blive et kraftcentrum for den regionale udvikling
 • SKAT og andre virksomheder: - Per var med til at gennemføre proceskonsulentuddannelse af interne medarbejdere i form af HR partnere, udviklingskonsulenter og ledere. Der var bl.a. fokus på proceskompetencer og færdigheder, rolleforståelse, balancerne mellem ekspertrådgivning og procestilgange mv.
 • Direktionsgrupper i offentlig og privat regi: - Per ydede teamcoaching og sparring på direktionsarbejdet, bl.a. det effektive samarbejde, implementering af ny strategi og ledelsesgrundlag, dialogbaseret ledelse, personlige kompetencer mv.
 • Københavns kommune, børne- og ungeområdet: - Per har deltaget i flere projekter med fokus på udvikling af ressourcecentre og inklusion på både skole- og dagtilbudsområdet. Områdeseminarer med faglige oplæg, udviklingsforløb, coaching og andre konsulentydelser.
 • Rigspolitiet: - Per faciliterede et flerdages arbejdsseminar med fokus på at udvikle ny it-strategi. Deltagerne var fra bl.a. den administrative side, den borgerrettede side mv. gennem vekslen mellem faglige oplæg, gruppeprocesser og forskellige salgs opsamlinger var produktet et oplæg til direktion om de næste skridt.
 • Beskæftigelsesministeriet, arbejdsmarkedskontorer (tidl. regioner) og AMS/STAR: - Per deltog i forskellige forløb med fokus på udvikling af ledergrupper blandt såvel topledelse som mellemledere. Blandt andet forløb i dialogbaseret ledelse, performance leadership, ledelsesbaseret coaching, mellemlederrollen mv.
 • Halsnæs kommune, Social, Service og Familie: - Per stod for en temaeftermiddag i form af oplæg og proces med fokus på at arbejde med fortællinger i organisationer, hvilke dynamikker der virker og hvordan man kan få en kernefortælling bragt meningsskabende ud i organisation og til gavn for borgerne.
 • Domstolsstyrelsen - byretter og alle landsretter: - Per lavede kurser i feedback og læreprocesser særligt med fokus på konstitutionsforløb af nye dommere. Feedbackteknikker, samtalestyring, læreprocesser og dialogbaserede metoder, hvor den erfarne oplærer den nye.
 • Københavns kommune, Teknik og Miljøforvaltningen: - Per lavede en ledelsesevaluering omfattende samtlige ledelsesniveauer. Udvikling af kvalitativt forløb med interviewprocesser 360 grader, faglige oplæg, udarbejde af personlige rapporter, opfølgningsforløb mv.
 • Royal Unibrew: - Per deltog i et mentorprogram med topledelsen og den øverste ledelse. Det handlede bl.a. om udvikling af forløb for mentorer og mentees med DISC profiler, faglige dage, midtvejsseminarer og e-læring. Fokus var på mentorfagligheden og metoder til at skabe læring og udvikling hos både mentor og mentee.

Udvalgte publikationer

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321