Indhold

02.10.17 15:30

Fremtidens kapacitetsbehov på det specialiserede socialområde

Fremtidens kapacitetsbehov på det specialiserede socialområde

Foto: Colourbox.com

Styring af det specialiserede socialområde handler bl.a. om at forudse og tilrettelægge behovet for tilbud til borgere med særlige behov. Det betyder fx, at man både skal kigge på antal borgere og de behov, fremtidens modtagere af sociale ydelser har.

På mange af de store velfærdsområder som dagtilbud, skoler og ældre er der tradition for at udarbejde prognoser for antallet af borgere og på denne baggrund lave mere konkrete planer for udbygning af dagtilbud, skoler, plejecentre mv. Det er anderledes på det specialiserede socialområde for voksne, for kun 1,3 procent af de 18-64 årige har så store behov, at de får ydelser efter servicelovens voksenbestemmelser.

Denne andel af befolkningen har imidlertid været støt stigende de sidste 10 år, og for at kunne tilbyde borgerne de rigtige tilbud og styre økonomien har mange kommuner et behov for at vide mere om, hvor mange borgere der i fremtiden har behov for støtte, og også hvilken type af støtte de har behov for.

Når det kun er en meget lille del af kommunens voksne befolkning, der modtager tilbud efter serviceloven, er det ikke muligt at basere skøn og prognoser om antallet af borgere, der i fremtiden får behov for støtte, på almindelige fremskrivninger af alders- og kønsfordeling.

De fleste af modtagerne af tilbud har meget omfattende behov for støtte. De enkelte tilbud er derfor ofte meget kostbare, den samlede økonomi på området udgør en betydelig del af kommunes serviceudgifter, og den enkelte modtagers andel heraf kan være betydelig. Af hensyn til den samlede økonomiske styring og prioritering af kommunens økonomi er det derfor vigtigt, at området er styrbart ikke bare på kort, men også på lidt længere sigt.

KLK har gennemført en kortlægning af udviklingen af behovet for støtte i en række kommuner, og på baggrund heraf kan der udledes en række mere generelle anbefalinger, hvis man som kommune gerne vil øge sin viden om, hvordan man i fremtiden skal tilrettelægge sine tilbud til borgere med behov for støtte efter serviceloven.

Ovenstående er et uddrag fra Økonomisk Perspektiv i Danske Kommuner. Du kan læse mere og finde anbefalingerne her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321