Indhold

Etik og vision

Konsulentvirksomhed udgør en væsentlig del af KL's aktiviteter. Ved konsulentopgaver forstås opgaver, som løses på forretningsmæssige vilkår for de danske kommuner, og i et vist omfang regioner, staten og internationale samarbejdspartnere.


Hvorfor løser KL konsulentopgaver?

Alle kontorer i KL løser i forskellig grad konsulentopgaver, men langt den overvejende del af konsulentopgaverne løses i KL's Konsulentvirksomhed. Gennem interne uddannelsesprogrammer og opbygning af personlige netværk på tværs i KL, sikres høj konsulentfaglighed og en løbende professionalisering af konsulentvirksomheden og de enkelte medarbejderes kompetencer. Da KL følger Danmarks generelle politik for udvikling og støtte til udviklingslande, deltager vi også løbende i internationale bistandsprojekter. Her har vi navnlig kompetence på områderne decentralisering, financiering og institutionsopbygning. Som led i KL's politiske interessevaretagelse bidrager vi på linie med fagkontorerne til udvikling og politikdannelse i kommunerne. Her har vi navnlig ansvar i forhold til udbudsområdet, metodeudvikling på økonomistyringsområdet og udvikling af kommunal ledelse. For at understøtte vores position og kompetencer arbejder vi hvert år med flere større metodeudviklingsprojekter.

Visionen er...

At vi er den konsulentvirksomhed, der sætter dagsordenen for kommunerne, når det gælder at indsamle, udvikle og dele viden indenfor vores kompetencer. At vi er en attraktiv og efterspurgt samarbejdspartner netop fordi det danske kommunestyre har vores centrum. Internationalt er vi en af de 3 mest efterspurgte danske konsulentvirksomheder, fordi vi er fuldt opdateret om kommunale forhold i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Etikken er en dyd for os

Enhver kommune har krav på indlevelse i og forståelse for netop deres lokale forhold. Vi lægger derfor vægt på at bidrage professionelt til at indkredse problemstillingerne og komme med løsningsforslag, der matcher kommunens forhold. Dette er for os en selvfølge. Vi arbejder under fortrolighedshensyn og lægger vægt på gensidig tillid. Det er kommunen, der formulerer vilkårene for samarbejdet, og sammen med vore konsulenter tilrettelægger og aftaler indholdet i den konkrete opgave. Vi sikrer, at der i konsulentbemandingen er taget højde for både den konkrete faglighed og den generelle procestekniske kompetence med at gennemføre konsulentopgaver. Vi er omkostningsbevidste og arbejder altid for, at den konkrete opgave kan løses med et minimum af honorar og at følgeomkostningerne til transport og ophold etc. begrænses mest muligt.

Kvalitetskravene til os selv

Vi stiller høje krav til konsulenterne og har ambitionen om løbende at forbedre og højne kvaliteten i alle typer af konsulentopgaver. Derfor evalueres alle større konsulentopgaver, og som led heri modtager kommunen et evalueringsskema, der har betydelig vægt i vores interne evalueringsproces. Derudover arbejder alle konsulenter udfra disse kvalitetskrav:

  • Det skal sikres, at opgaven, procesforløbet og arbejdsdelingen med kommunen er præciseret og aftalt i en projektbeskrivelse, som kommunen har godkendt.
  • Der skal arbejdes for, at politikere, ledere og medarbejdere inddrages i forløbet og i den stillede opgave.
  • Notater og rapporter skal være let forståelige, kortfattede og med klare budskaber.
  • Der leveres en koordineret indsats, der tager højde for alle aspekter såsom faglighed og proces.
  • Den enkelte konsulent er parat til, indenfor de aftalte rammer, at justere på procesforløbet og de enkelte delaktiviteter.
  • De involverede konsulenter har overblik over det samlede procesforløb, og har deres opmærksomhed på eventuelle barrierer eller særlige problemstillinger, der kan opstå undervejs.
  • Enhver konsulent er imødekommende og åben for synspunkter, der kan bidrage til kvaliteten af den stillede opgave.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321