Indhold

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed

KL's Konsulenvirkomhed udgiver mindst fem gange om året et nyhedsbrev. Målet med nyhedsbrevet er at inspirere kommunale medarbejdere, politikere og topledere med artikler om aktuelle tendenser, nye produkter og relevante projekter inden for ledelse, organisation, økonomi og styring.

 

"Nyt fra KL's Konsulentvirkomhed" udkommer i elektronisk udgave. Du kan få nyhedsbrevet direkte i din indbakke ved at tilmelde dig ude til højre.

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED, JANUAR 2017

 • Ny ressourcetildelingsmodel skal skabe gennemsigtighed

  KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har udviklet en ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet i Thisted Kommune. Modellen skal give mere gennemsigtighed og konsensus omkring tildelingskriterier.

 • Har I styr på ressourcerne på skoleområdet?

  Flere kommuner har i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen haft fokus på ressourcerne på skoleområdet. Med KLK får I et skræddersyet forløb med forvaltninger og skoleledere, hvor vi bl.a. analyserer det økonomiske grundlag på den enkelte skole.

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED, NOVEMBER 2016

 • Serviceeftersyn gav Hjørring Kommune nye muligheder

  Politikerne i Hjørring Kommune efterlyste et serviceeftersyn på teknik- og miljøområdet. Det resulterede i et samarbejde med KLK, der har peget på en række indsatser, som kan give kommunen nye økonomiske muligheder.

 • Er jeres organisation gearet til fremtiden?

  Få KLK til at lave et 360 graders eftersyn af jeres organisation, så I får til gengæld et solidt grundlag for at lægge en strategi, der gør det muligt for jer at udnytte jeres nuværende kompetencer og imødekomme fremtidens krav og forventninger.

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED NR. 5, SEPTEMBER 2016

 • Få hjælp til at ansætte den rigtige kandidat

  Ansæt de rigtige direktører, chefer og ledere ved at tilrettelægge en systematisk ansættelsesproces, der afdækker jeres ansøgere hele vejen rundt. Vær tydelig på, hvilke krav og forventninger I har til jeres nye chefer, og få de nye topledere, der matcher jeres behov.

 • KLK hjalp Køge Kommune med at ansætte den rette skoleleder

  Det er ikke nogen let opgave at ansætte den rigtige leder, der både kan lede mange medarbejdere, styre et stort budget og føre politiske strategier ud i livet. Derfor har Køge Kommune fået hjælp af KLK til at finde det rette match mellem kandidat og job.

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED NR. 4, AUGUST 2016

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 2, marts 2016

 • Flere i arbejde – Partnerskab om en mere effektiv beskæftigelsesindsats

  KL inviterer interesserede kommuner til at deltage i et nyt partnerskab om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Partnerskabet skal bidrage til den store omstilling af beskæftigelsesindsatsen, som er i gang i kommunerne i kølvandet på de mange reformer.

 • Effektstyring i jobcentrene

  Hvis jobcentrene skal blive bedre til at hjælpe ledige hurtigt i job, må jobcentrene i højere grad anvende indsatser, der har effekt, og følge op på, om indsatsen virker efter hensigten.

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 1, Februar 2016

 • KLK hjalp Syddjurs Kommune med at finde økonomisk råderum på 150 mio. kr.

  Syddjurs Kommune indledte et samarbejde med KLK, fordi kommunen stod over for massive besparelser. KLK’s analyser medvirker bl.a. til, at kommunen har fået et økonomisk råderum på 150 mio. samt nye redskaber til at løse budgetopgaven.

 • Effektiviseringer der virker

  Få bedre muligheder for at prioritere kommunens opgaveløsning og de økonomiske ressourcer til det. Sæt fokus på, om I bruger kommunens penge på den rigtige måde, og skaf midler til nye indsatser og nye udfordringer.

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 2, september 2014

 • Albertslund Kommune har fået et nyt blik på plejeboligbehovet

  Albertslund Kommune er en ung kommune med en meget koncentreret udbygning fra midt 60’erne og op gennem 70’erne. Det betyder også, at udviklingen i antallet af ældre borgere er noget anderledes end i mange andre kommuner – fra aktuelt relativt få til en mere gennemsnitlig andel om bare ti år.

 • Hvor stort er jeres behov for plejeboliger i 2020, 2030 og 2040?

  Behovet for plejeboliger ændrer sig markant i disse år. Mange flere af de allerældste borgere klarer sig uden større plejebehov og blandt dem, der har behov for intensiv pleje, ønsker mange at modtage plejen i hjemmet eller i andre kommunale tilbud som fx midlertidige rehabiliterings- eller akuttilbud.

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 1, Januar 2014

 • Den svenske model virker på Heden

  Det ser ud til, at Sverige har knækket koden på området for udsatte børn og unge. Derfor besøgte Herning Kommune sammen med KORA nabolandet for at hente inspiration. Det er der kommet ”Sverigesprojektet” ud af. Nu har socialrådgiverne færre børnesager, og der satses på korte anbringelser.

 • Vi skal lære af Sverige

  I Sverige har man lavere udgifter og kortere anbringelsestider på området for udsatte børn og unge. Derfor er det ifølge KL’s Rådgivningspanel en god ide at vende blikket mod Sverige og lade sig inspirere.

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 3, juni 2013

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 2, marts 2013

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 1, januar 2013

 • Screening og sagsgennemgang i Haderslev Kommune

  Langt de fleste kommuner har fokus på kvaliteten i indsatsen og sagsbehandlingen på børne- og familieområdet. Det gælder også i Haderslev Kommune, hvor man er i gang med at gennemføre en ambitiøs omlægning af hele børne- og ungeområdet – Haderslevreformen.

Nyt fra KL's Konsulentvirkomshed nr. 5 okober 2012

 • Brugerinddragelse er mere end at spørge: ”Hvad kunne du tænke dig?”

  Kommunerne har i disse år stor opmærksomhed på, hvordan de kan inddrage brugerne mest muligt - både i selve produktionen af ydelser og i valget af, hvilke ydelser, der skal produceres. Men selv om mange kommuner har gode erfaringer med inddragelse gennem tilfredshedsundersøgelser, dialogmøder og workshopper, så er det nok ikke tilstrækkeligt at spørge: ”Hvad synes du?” eller ”Hvad kunne du tænke dig?”

 • Plejehjem bygges på hverdagsfortællinger

  KLK og Kolding Kommune tog udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge plejecentret, da kommunens nye plejecenter skulle på tegnebrættet. Beboere, personale, pårørende og frivillige blev alle inddraget, og resultatet er 12 hverdagsfortællinger, der viser, hvad et godt plejecenter skal rumme

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 4, juni 2012

 • Nye digitale løsninger kræver nye arbejdsgange og rutiner

  I de kommende år vil der blive indført en række nye digitale løsninger i kommunerne. Dels lanceres en række store fælles systemer og dels skal den fællesoffentlige digitaliserings-strategi realiseres. Formålet er at give borgerne en bedre betjening, at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og at gøre hele flowet i sagsbehandlingen mere effektivt. Men hvis de nye systemer skal indfri deres potentialer til højere kvalitet og effektivitet, er det KLK’s erfaring, at det ikke er nok at lave mindre tilpasninger af rutiner og arbejdsgange. Forretning, arbejdsgange og systemer skal tænkes sammen og beslutninger og resultatopfølgningen skal hæves til et strategisk perspektiv

 • Sådan tilrettelægges den gode digitaliseringsproces

  Kommunerne står i disse år over for at skulle anskaffe og implementere nye digitale løsninger - løsninger der har til formål at effektivisere den kommunale opgaveløsning med udgangspunkt i borgernes behov. En succesfuld omsætning fra strategi til effektiv implementering afhænger i høj grad af kommunens tilrettelæggelse af digitaliseringsprocessen. KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) kan bistå kommunen i arbejdet med tilrettelæggelsen, som indebærer et øget fokus på processen før, under og efter den nye digitale løsning anskaffes og implementeres

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 3, marts 2012

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED NR, 2, FEBRUAR 2012

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 1, januar 2012

 • Vejen til inkluderende skoler i Frederikshavn Kommune

  Inklusion står på dagsordenen i alle kommuner. Det gælder også Frederikshavn Kommune. Gennem en større analyse fik man erkendelsen af, at der skal være en fælles tydelighed i, hvad der præcist efterspørges af skolerne. Og hvordan der i praksis sættes mål og arbejdes for og med inklusion

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 6, november 2011

 • KLK skaber overblik forud for den politiske proces

  Politikerne i Hørsholm Kommune har valgt at sætte sammenlægning på dagsordenen. Har kommunen med sine godt 24.000 indbyggere den rette størrelse? Eller vil der være potentiale i en sammenlægning? For at skabe et solidt grundlag for den politiske drøftelse var der behov for en uvildig og gennemarbejdet vurdering af fordele og ulemper ved en eventuel kommunesammenlægning. Den opgave løste KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) for kommunen

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 5, oktober 2011

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 4, juni, 2011

 • Servicetjek af sygeplejen

  Sygeplejeområdet er præget af høj kompleksitet - såvel økonomisk, faglig som organisatorisk. Det gør det vanskeligt at prioritere udviklingen på området. KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) kan hjælpe kommunerne til at skabe et overblik, i form af et ”servicetjek” af sygeplejen, som afsæt for prioriteringen af området

 • Servicetjek af sygeplejen i Holbæk Kommune

  Holbæk Kommune har fået gennemført et servicetjek af sygeplejen af KL’s Konsulentvirksomhed (KLK). Trods et godt udgangspunkt er der nu skabt mulighed for at udpege en række konkrete synergier og effektiviseringspotentialer, der skal arbejdes videre med

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 3, maj, 2011

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 2, marts 2011

 • Styring af specialundervisning kræver fokus på inklusion

  Lavere udgifter til specialundervisning og gode undervisningstilbud til alle børn. Begge dele kræver, at kommunen har styr på området for specialundervisning. Øget inklusion kan bane vejen!

 • Procesbenchmark på specialundervisningsområdet i Næstved Kommune

  I efteråret 2010 gennemførte Næstved Kommune sammen med Holbæk, Køge, Slagelse og Roskilde Kommuner og KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) en proces-benchmark på specialundervisningsområdet. Det skete i kølvandet på en ambitiøs udlægning af budgetmidler og fagligt råderum til skolerne i Næstved Kommune. Kommunen er således en af de kommuner, der er gået længst i omfanget af udlægningen af vidtgående specialundervisning til skolerne

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321