Indhold

Colourbox

Skole og dagpasning

I disse år er fokus rettet meget tydeligt på alle dele af den kommunale service. Det udfordrer hvert enkelt serviceområde til konstant at analysere og vurdere indsatser og ressourcer, der anvendes til at løse opgaven. Det gælder især skole- og dagtilbudsområdet, hvor krav om bedre sammenhænge og brugertilfredshed fremover vil vokse.

Gennem skiftende sektoranalyser og løbende søgen efter effektiviseringsgevinster skal der findes økonomiske ressourcer, der enten politisk kan omfordeles eller anvendes til andre formål på det pågældende sektorområde.

Netop skole- og dagtilbudområdet er et område, som også i lyset af en kvalitetsreform konstant gennem brugeranalyser, normeringsstyring, geografisk udvikling i børnetal, undervisnings- og pasningstilbud samt forældreønsker skal stille spørgsmål ved det bestående.

Kravene til denne sektor er simpelthen enorme fra alle sider, politisk, både lokalt og nationalt, fra forældre og ikke mindst de videregående uddannelsesinstitutioner.

KLK tilbyder:

KLK kan på dette serviceområde komme hele vejen rundt om folkeskolen og dagpasningen i det, vi kalder et servicetjek. Med et servicetjek kommer vi hele vejen rundt gennem:

  • Nøgletalsanalyser, der benchmarker kommunens udgifter med udgifterne i sammenlignelige kommuner
  • Styringsanalyser:Styring er at skabe sammenhæng mellem de politiske mål, økonomien og organiseringen inden for området. Vi arbejder med at tage temperaturen på styringen på området gennem analyser af fx budgetlægning, målstyring og de organisatoriske rammer, herunder ledelse og ansvar
  • Tilfredshedsundersøgelser: Det er af afgørende betydning, at et servicetjek hænger sammen med et brugertjek - altså en undersøgelse af, hvor tilfredse brugerne er med de serviceydelser, kommunen leverer. Det er også i fremtiden særligt aktuelt med kvalitetsreformens krav til kvalitetsstandarder og dokumentation for indsatser
  • En fælles kultur omkring opfølgning på resultater samt sikre ledelsesmæssige strukturer, der giver mulighed for faglig og pædagogisk ledelse
  • En ensartet praksis i forhold til ressourceplanlægning på de enkelte skoler, dagtilbud og i forvaltningen.


 

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321