Indhold

Colourbox

Ældre

Er timeprisen på fritvalgsområdet under pres? Skal den aktuelle styringspraksis udvikles og styrkes? Er der brug for et kritisk eftersyn af den aktuelle organisering? Skal der ske en ændring af det politisk godkendte serviceniveau – fx ved implementering af hverdagstræning? Så kan KLK bidrage med analyser og rådgivning.

KLK har gennemført analyser af ældre- og sundhedsområdet i en lang række kommuner i de senere år. KLK sikrer, at den viden, der er indsamlet fra disse analyser, bringes konstruktivt og relevant i spil i nye konsulentopgaver. Det gælder fx konkrete og aktuelle niveauer for timepriser på fritvalgsområdet, konkrete erfaringer med, hvor de decentrale enheder skal være for at være økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt bæredygtige, konkrete økonomiske styringsmodeller og konkrete erfaringer med formulering og implementering af ændringer i serviceniveau og serviceadgang.

Netop nu er der en række overordnede styringsmæssige udfordringer på ældreområdet. Det gælder for det første sammenhængen mellem opgavevaretagelsen på hjemmepleje- og plejehjemsområdet (Serviceloven) og den stigende medfinansiering (Sundhedsloven) til især ældre borgere, der indlægges kortvarigt. For det andet er der i stort set alle kommuner netop nu fokus på, hvordan en styrket rehabiliteringsindsats (kendt som hverdagstræning) kan implementeres med henblik på kvalitetsudvikling og en bedre og mere offensiv udnyttelse af ressourcerne.

Analyserne og rådgivningen tilrettelægges naturligvis ud fra den enkelte kommunes behov og rammevilkår.

KLK tilbyder:

  • Økonomiske analyser, der fx har fokus på benchmark, styringsmodeller, incitamentsstrukturer og muligheder for at opnå et økonomisk råderum. Der kan også være fokus på styringspraksis hos myndigheden gennem dialogorienteret gennemgang af anonymiserede enkeltsager.
  • Organisatoriske analyser, der fx har fokus på styrker og svagheder i den brede styringspraksis, ledelsesstruktur eller sammenhæng mellem de forskellige opgaveområder på ældre-, voksen-  og sundhedsområdet.
  • Bistand og rådgivning i forbindelse med implementering af fx økonomiske eller organisatoriske ændringer. Det kan fx være proces- og rådgivningsbistand i forbindelse med, at et økonomisk underskud skal bringes i balance. Eller sparring og rådgivning i forhold til den praktiske implementering af organisatoriske justeringer og ændringer.

KLK tilbyder desuden at lave analyser af kommunernes plejeboligkapacitet. Læs mere her.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321