Netværk

Indhold

Netværk

Ledernetværk har store og veldokumenterede gevinster for såvel lederne som for kommunerne som helhed. De kan øge professionalisering af ledelse og være et ledelsesrum, der samtidig medvirker til en øget kulturel integration og sammenhængskraft, og det vil styrke den organisatoriske parathed og kapacitet til at udvikle og implementere nye opgavemæssige løsninger.

Både nye og erfarne ledere har brug for et refleksions- og læringsrum. Et læringsrum, hvor lederne kan hente energi og vitaminer til ledelsesopgaverne, og et praksisfællesskab for lederne, hvor ledelse som profession kan sættes på dagsordnen. Denne ramme opstår ikke af sig selv, men skal understøttes og løbende fodres for at få liv.

Ledernetværk er et muligt organisatorisk svar på, hvordan kommunerne bl.a. kan få ledernes input til de politikker, strategier og konkrete indsatsområder, der skal implementeres centralt og lokalt. Foruden at kvalificere initiativer fra centralt hold kan lederne med afsæt i deres daglige kontakt med "borgerne /brugerne" kanalisere viden, problemstillinger og løsningsforslag til forvaltningen og politikerne. Ledernetværk kan i den sammenhæng være et oplagt forum for debat og kvalificering af policyinitiativer og samtidig sikre en effektiv kommunikation med forvaltning og politikere.

Ledernetværk kan også være et organisatorisk svar på princippet "central styring - decentral ledelse". Ledernetværk kan styrke den organisatoriske sammenhængskraft, koordinering og videndeling, både horisontalt og vertikal. Ledernetværkene kan danne rammer om et fora, hvor ledere kan bygge bro mellem organisationskulturer og ledelses- og opgavepraksisser og aktivt medvirke til at skabe en ny fælles ledelseskultur. Samtidigt vil ledernetværkene kunne bidrage til håndteringen af et væsentligt større antal institutioner og endog nye institutioner og opgaveområder samt en for mange ledere mere decentral organisationsstruktur.

KLK tilbyder:

  • At rådgive topledelse/direktion om design og implementeringsproces for etablering af formaliserede ledernetværk med klart formål, mål og succeskriterier
  • At afvikle seminar/oplæg for ledere og udviklingskonsulenter, der ønsker inspiration til at etablere eller vitalisere eksisterende ledernetværk
  • At varetage rollen som projektansvarlig for at etablere ledernetværk og samtidig være netværkskonsulent for ledernetværkene, så de bliver selvkørende
  • At yde bistand til eksisterende ledernetværk, der har behov for fornyet energi, metoder til at holde fokus og gang i læring og udvikling
  • At uddanne/bistå kommunernes interne (udviklings-) konsulenter i at blive kompetente til at arbejde som netværkskonsulenter.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321