Indhold

Dialogbaseret gennemgang af børnesager

Det er alfa og omega at have en solidt funderet systematik i sagsbehandlingen, hvis en kommune skal sikre, at der er styr på alle sagerne på børne- og familieområdet og dermed undgå, at alvorlige sager falder ned mellem to stole.

Det er KLK's erfaring, at en dialog med rådgiverne i myndighedsafdelingen på børne- og familieområdet med udgangspunkt i en gennemgang af konkrete sager er et godt grundlag for læring og faglig udvikling i rådgiverteamet. Gennem en faglig dialog om udvalgte sager drøfter KLK’s konsulenter væsentlige lærings- og udviklingspunkter i forhold til den nuværende sagsbehandling med gruppen af rådgivere på området.

I KLK’s dialogbaserede sagsgennemgang gennemlæser KLK et antal udvalgte sager på børne- og familieområdet og drøfter de lærings- og udviklingsinitiativer, sagerne kan give anledning til, med kommunens rådgivere på området. Sagerne udvælges efter, om de indeholder et væsentligt lærings- og udviklingsperspektiv.

Med KLK’s dialogbaserede sagsgennemgang får I bl.a.:

  • Styrkelse af den tidlige og tværfaglige dialog i enkeltsager – herunder dialogen med skoler og dag- og fritidstilbud
  • Styrkelse af en evalueringskultur i forhold til matchning mellem børn, unge og familier – og tilbud og indsatser med henblik på at styrke fokus på indsatser, der virker
  • Udvikling af en supervisions- og sparringskultur på myndighedsområdet
  • Afdækning og prioritering af eventuelle kompetenceudviklingsbehov på både kort og langt sigt
  • Fokus på, om der i sagsforløb, snitflader og relationer i de enkelte sager kan hentes organisatorisk og faglig læring på tværs af enhederne på børneområdet.

I KLK’s sagsgennemgang har vi fokus på alle de tre centrale faser i sagsbehandlingen:

  • Sagens opstart
  • Hvordan undersøges og udredes sagen?
  • Hvilken afgørelse træffes der, og hvordan følges der op på handleplanerne?
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321