Indhold

Ledelse af innovative processer – et organisatorisk åndedræt

Ledelse af innovativ kraft bevæger sig mellem lukkende og åbnende processer. Det er som et organisatorisk åndedræt, hvor bevægelsen skifter imellem en stram tillukning for så at give slip i frigørende udånding.

De lukkende processer handler om at vælge fra, sortere, systematisere, gruppere, fokusere og beslutte.

De åbnende processer handler om at give slip, lege med virkeligheden, associere, drømme og vove.

Ledelsesadfærden er meget forskellig i de to delprocesser. I de lukkende processer er det lederens opgave at fastholde fællesskabet på de organisatoriske mål og værdier for organisationen.. Men det i de åbnende processer tværtimod handler om at ”sprænge” værdiernes lænke om tanken. Det handler om at frisætte fra vante forestillinger og værdier.

Begge processer kræver ledelse – både den synlige ledelse som fastholder de organisatoriske værdier og retning for arbejdet. Og den faciliterende ledelse, som understøtter de samskabende og koordinerende processer i organisationen.

Fokusering – lukkende proces, hvor der skal vælges blandt de mange mulige udfordringer og potentialer som genstand for innovation. Her er beslutninger om indsatsområder, mål for organisationen m.m. vigtige rammesættere for beslutningen.

Opdagelse – åbnende proces, hvor der skabes mulighed for at se udfordringer og potentialer med andre øjne. Få nye perspektiver og indsigter. Her skal der gives slip på den eksisterende forståelse af udfordringer og potentialer

Tematisering – en lukkende proces, hvor de mange mulige perspektiver sorteres, systematiseres og grupperes i forhold til formålet med innovationen.

Ideskabelse – en åbnende proces, hvor der skal ske en frisætning af de vante forestillinger om løsninger og hvor der leges med virkeligheden uden tanke for umiddelbar realisme.

Prioritering  – en lukkende proces, hvor der arbejdes med konkretisering,systematisering og prioritering af de mange ideer. Denne proces afsluttes med beslutning om hvilke ideer, der viderebearbejdes som prototype. I denne proces er det væsentligt, at målet for innovationen, samt den organisatoriske etik for netop denne opgaveløsning, tydeliggøres som væsentlige parametre for udvælgelsen.

Test – en lukkende proces, hvor der arbejdes med udviklingen af en prototype. Undervejs i processen skiftevis åbner og lukker man processen – men inden for rammerne af den udvalgte idé. I denne proces er det væsentligt, at såvel innovationens formål og behov som de organisatoriske rammer – ressourcemæssigt, kompetencemæssigt, fysisk m.m. - løbende inddrages som parametre for udviklingen af prototypen.

 

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321