Indhold

Colourbox

Børn og unge med særlige behov

Oplever I udfordringer med momentum, træfsikkerhed og kvalitet i myndighedsudøvelsen? Eller står I foran en proces, hvor der skal skabes et tydeligere og mere konkret politisk grundlag for den faglige afgørelsespraksis på fx anbringelsesområdet? Så kunne en skarp analyse fra KLK med fokus på råderum og handlemuligheder være på sin plads.

KLK har gennemført en lang række analyser på området for børn og unge med særlige behov. Analyserne har ofte fokus på styringspraksis, organisering og snitflader til almenområdet (skoler, dagtilbud og fritidstilbud). KLK bestræber sig altid på at konkrete erfaringer og viden fra disse analyser bringes i spil i nye analyser og dermed indgår som en aktiv og fremadrettet ressource i analyser og rådgivning.

Styringspraksis handler om både faglig, ledelsesmæssig og økonomisk styring. Fx tilbyder KLK gennemgang af anonymiserede enkeltsager med henblik på afdækning af den faglige praksis i den kommunale myndighed. Sagsgennemgange skaber fokus på handlemuligheder og fagligt råderum og sker i en dialogorienteret form med rådgiverne og deres nærmeste leder.

KLK tilbyder også økonomiske analyser og benchmarking, der kaster lys over udviklingen i aktiviteter og udgifter. Herunder er der ofte behov for at inddrage fx sociodemografiske faktorer og at identificere sammenlignelige kommuner med henblik på at skærpe de økonomiske analyser og afdække tendenser i udviklingen i den enkelte kommune.

KLK gennemfører ofte analyser, hvor organisering og styringspraksis ses i sammenhæng. Det kan fx ske ud fra følgende nøglespørgsmål:

  • Hvad kendetegner den aktuelle organisering? Er der en klar sammenhæng mellem den formelle organisering, organisationens målsætninger og den faktiske/oplevet organisatoriske adfærd?
  • Er der den nødvendige fremdrift i myndighedsudøvelsen – eller opleves der udfordringer med håndtering af underretninger, gennemførelse af børnefaglige undersøgelser eller opfølgning generelt?
  • Er der i organisationen en fælles opfattelse af, hvornår et barn skal have hhv. et alment eller et særligt tilbud? Har man kommunalpolitisk taget konkret stilling til serviceniveau og serviceadgang? Og afspejler det sig synligt i den faglige og styringsmæssige praksis?
  • Hvad er den generelle oplevelse af styringen og styrbarheden i organisationen? Er der et fælles fagligt sprog i forhold til den løbende styring?
  • Hvad kendetegner den faglige, ledelsesmæssige og økonomiske styringspraksis? Budgetlægning og budgetopfølgning? Har man et fuldt opdateret dispositionsregnskab? Har man et styringsmæssigt beredskab ved budgetoverskridelser?
  • Sikrer den aktuelle ledelsesinformation et rettidigt, relevant og dækkende overblik for ledere og fagfolk?
  • Sker der på ungeområdet en systematisk overlevering af enkeltsager til voksenområdet?
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321