Indhold

Colourbox

Voksne med særlige behov

Oplever din kommune udfordringer med den særlige ungdomsuddannelse (STU)? Eller er udgifterne til særlig støtte til borgere i eget hjem stigende – uden åbenlyse forklaringer? Så kunne en skarp analyse fra KLK med fokus på råderum og handlemuligheder måske være på sin plads.

KLK har gennemført en lang række analyser på området for voksne med særlige behov. Analyserne har ofte fokus på styringspraksis, organisering og snitflader til især beskæftigelsesområdet og ældre/sundhedsområdet. KLK bestræber sig altid på, at konkrete erfaringer og viden fra disse analyser bringes i spil i nye analyser og dermed indgår som en aktiv og fremadrettet ressource i analyser og rådgivning.

Styringspraksis handler om både faglig, ledelsesmæssig og økonomisk styring. Fx tilbyder KLK gennemgang af anonymiserede enkeltsager med henblik på afdækning af den faglige praksis i den kommunale myndighed. Sagsgennemgange skaber fokus på handlemuligheder og fagligt råderum og sker i en dialogorienteret form med rådgiverne og deres nærmeste leder. KLK træder også konkret ud i praksis ved antropologiske følgevagter i botilbud og lignende – det sker som en metode, der afdækker faglige og styringsmæssige dilemmaer i en meget håndgribelig sammenhæng.

KLK tilbyder økonomiske analyser og benchmarking, der kaster lys over udviklingen i aktiviteter og udgifter. Herunder er der ofte behov for at inddrage fx sociodemografiske faktorer og at identificere sammenlignelige kommuner med henblik på at skærpe de økonomiske analyser og afdække tendenser i udviklingen i den enkelte kommune.

KLK gennemfører ofte analyser, hvor organisering og styringspraksis ses i sammenhæng. Det kan fx ske ud fra følgende nøglespørgsmål:

  • Hvad kendetegner den aktuelle organisering? Er der en klar sammenhæng mellem den formelle organisering, organisationens målsætninger og den faktiske/oplevet organisatoriske adfærd?
  • Er der i organisationen en fælles opfattelse af, hvornår en borger skal have et botilbud? Eller tilbydes et STU-forløb? Har man kommunalpolitisk taget konkret stilling til serviceniveau og serviceadgang? Og afspejler det sig synligt i den faglige og styringsmæssige praksis?
  • Hvad er den generelle oplevelse af styringen og styrbarheden i organisationen? Er der et fælles fagligt sprog i forhold til den løbende styring?
  • Hvad kendetegner den faglige, ledelsesmæssige og økonomiske styringspraksis? Budgetlægning og budgetopfølgning? Har man et fuldt opdateret dispositionsregnskab? Har man et styringsmæssigt beredskab ved budgetoverskridelser?
  • Sikrer den aktuelle ledelsesinformation et rettidigt, relevant og dækkende overblik for ledere og fagfolk?
  • Sker der på ungeområdet en systematisk overlevering af enkeltsager til voksenområdet?
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321