Indhold

Colourbox

Plejeboligkapacitet

KLK har de seneste år hjulpet mange kommuner med vurderingen af deres kapacitetsbehov for plejeboliger på længere sigt. Anledningen er enten problemer med tomme boliger eller forventede udvidelsesbehov, hvor der ikke nødvendigvis er fuldt overblik over behovet på længere sigt.

KLK har udviklet en model, hvor tilvæksten af over 80-årige suppleres med konsekvenserne af stigende levealder og sund aldring, til at løse disse opgaver. Endvidere indgår kommunens visitationspraksis og tilbudsvifte ift. alternativer til plejebolig i modellen. Modellen er baseret på internationale forskningsresultater.

Det er erfaringen fra samtlige analyser, at kommunernes hidtidige skøn over udviklingen i behovet for plejeboliger ligger over fremskrivninger korrigeret for stigende levealder og sund aldring. I flere kommuner er udbygningsplaner på mellem 50 pct. og 100 pct. skrinlagt eller reduceret.

Ud over fremskrivningsmodellerne har KLK bistået med en vurdering af en hensigtsmæssig sammensætning af plejekapaciteten. Det har bl.a. ledt til anbefalinger om en større andel midlertidige tilbud og en udvidelse af tilbudsviften i hjemmeplejen som et alternativ til en plejebolig. Sidstnævnte har også vist sig at være en økonomisk fordel.

KLK tilbyder:

  • Et samlet overblik over forventet kapacitetsbehov på baggrund af flere forskellige modeller
  • Inddragelse af lokale forhold, herunder social- og sundhedsoplysninger
  • Vurdering af den aktuelle kapacitet og tilbudsvifte samt betydningen deraf ift. fremtidige kapacitetsbehov.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321