Indhold

Den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation

Når man skal ændre sine vante måder at handle på, så har man brug for at blive forstyrret. Man har brug for at få øje på noget, der er anderledes end det man kan se eller forstå lige nu. Med Gregory Batesons ord: ”Det er forskellen, der gør en forskel.”

I den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation skabes forskellen gennem brugerens perspektiv. Et perspektiv, der kan give de professionelle – i form af kommunale ledere og medarbejdere - mulighed for at se noget andet end deres faglige perspektiv. Modellen repræsenterer derfor en undersøgende og dybdegående tilgang til innovation, hvor vi udskyder at finde de umiddelbare og nærliggende løsninger og ideer på baggrund af vores eksisterende faglige erfarings- og vidensniveau.

KLK har lavet modellen for at samle og videreformidle de erfaringer, vi har høstet med at gennemføre konkrete innovationsforløb i praksis. For den enkelte kommune giver modellen mulighed for, at skabe et fælles udgangspunkt i organisationen for, hvad innovation er - og hvordan man kan arbejde med at skabe det. Vi tilbyder dermed den kommunale organisation en fælles systematik og et fælles sprog. Systematik er centralt for at lykkedes med innovation, da innovation handler om at koble kreativitet og systematik. Modellen er netop bygget op omkring åbnende og lukkende faser, der sikrer en vekselvirkning ml. kreativitet og systematik. Læs mere om, hvad det betyder for ledelsesperspektivet her

Modellen kan ses som et bud på, hvilke faser et typisk innovationsforløb vil gennemløbe. Men samtidig er det en forudsætning for innovation, at vi bevæger os i iterative og cirkulære processer - og derfor vil et konkret innovationsforløb ofte bevæge sig frem og tilbage mellem de forskellige faser. Derfor kan man også se faserne i modellen som ”tilstande”, som man bevæger sig frem og tilbage imellem. Og nogle gange kan der være brug for at starte i opdagelsesfasen før fokuseringsfasen eller kombiner testfasen med en opdagelsesproces. Et opmærksomhedspunkt er derfor at arbejde med den eksperimenterende og testende tilgang, hvor der er fokus på at udvikle, teste og revidere modeller, prototyper og prøvehandlinger. Samtidig er det centralt at få organisationen til at arbejde aktivt og bevidst med modellens åbne tilgang og sikre opbakning til, at endemålet og omvejene undervejs er ukendte.

Det fælles sprog i modellen bygger på en kvalitativ metodisk tilgang med udgangspunkter i den antropologiske og designfaglige tilgang, som bl.a. IDEO og MindLab arbejder ud fra. Læs mere om den kvalitative metodetilgang her.

Læs om modellens forskellige faser:

00. Fokuseringsfasen

01 Opdagelsesfasen

02 Tematisering

03 Ideudvikling

04 Prioritering

05 Test

Spredning

 

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321